Přístupnost dokumentů

Moderní dokument by měl být skutečně pro každého

Základní cíle

V rámci celého rozvoje této zcela nové problematiky bylo stanoveno několik základních cílů, které jsou dále rozpracovávány do jednotlivých dílčích úkolů:

Cíl 1: Seznámit se se současným stavem v oblasti elektronizace agend úřadů a elektronizaci dokumentů, s podmínkami jejich tvorby, zpracování a ukládání

Celá oblast elektronizace agend s sebou nese i rozvoj elektronických dokumentů a to nejen ve veřejné správě. Je vhodné si alespoň obecně zmapovat stav a průběh elektronizace práce s dokumentem na úřadě, než se začneme pouštět do stanovování povinných postupů při práci s dokumentem ve vztahu k příjemci. Řada úřadů si dodnes neví rady s technologií, právním postavením a principy práce s elektronickými dokumenty.

Cíl 2: Seznámit se se současnými možnostmi zejména zrakově postižených uživatelů a uživatelů asistivních technologií ke čtení, zpracování, vytváření a dalším pracem s elektronickými dokumenty

Musíme znát, jak vlastně v tuto chvíli cílová skupina s elektronickými dokumenty pracuje. Jaké používá prostředky a jak je uživatel asistivní technologie schopen současné elektronické dokumenty samostatně zpracovat?

Cíl 3: Seznámení se s možnostmi technologií formátů dokumentů stanovených legislativou (tedy PDF a zejména PDF/A) pro potřeby uživatelů asistivních technologií

Platná legislativa určuje povinné formáty pro statické textové dokumenty (o ty nám jde v této věci především) a je tedy třeba zjistit, zda by se některé aspekty problémů s přístupností dokumentů nevyřešily skutečně striktním dodržováním a vymáháním těchto zákonných povinností. Jaké možnosti nám zákonem stanovené formáty (zejména PDF/A) v oblasti přístupnosti vlastně nabízejí?

Cíl 4: Podrobně se seznámit s principy tagování dokumentů ve formátech PDF a PDF/A a s činností technologií Adobe v kooperaci s programy asistivních technologií

Jedním z technických prostředků, které zajišťují alespoň základní technické podmínky pro zpřístupnění elektronických dokumentů ve formátu PDF je takzvané "tagování". Tagováním se do dokumentu přidají informace o druhu jeho objektů a tím se z neuspořádaného textového balastu stává strukturovaný dokument, kde je svázána struktura s konkrétním obsahem. Je potřeba zjistit a hlavně osvětově působit v této oblasti.

Cíl 5: Definovat základní potřeby uživatelů pro přístupnost elektronických dokumentů a pro umožnění jejich čtení a vytváření a další zpracování

Přístupnost dokumentů je téma zcela nové. Jistě se dá v menší části využít poznatků z oblasti přístupnosti webových stránek pro osoby se specifickými potřebami, ale na druhou stranu dokument a jeho význam je zcela jiný, než webová stránka. Je tedy potřeba vůbec definovat, od kdy je dokument přístupný a jaké to má souvislosti a návaznosti třeba i na právní účinky dokumentu.

Cíl 6: Zjistit použitelnost principů přístupnosti informací na webových stránkách i na elektronické dokumenty

V roce 2009 se hned v rámci několika projektů nejen Ministerstvo vnitra zabývalo rozvojem problematiky přístupnosti webových stránek. Standardy WCAG2 a příprava nové metodiky MV k Vyhlášce o přístupnosti s sebou přinesly několik nových a nebo renovovaných a aktualizovaných poznatků. Bude vhodné zjistit, zda alespoň některé základní principy přístupnosti webových stránek by pomohli ve zlepšení přístupnosti elektronických dokumentů.

Cíl 7: Poskytnout podklady o této činnosti v rámci evropské organizace DLM forum

V rámci Evropské unie je Česká republika tradičním nositelem témat elektronizace práce úřadů a zejména práce s elektronickými dokumenty. Při EU funguje organizace DLM FORUM (Dokument Lifecycle Management forum), která má za sebou řadu práce a to nejen na tvorbě mezinárodních specifikací MOREQ2. Partnerské země v EU projevily o naši práci v oblasti přístupnosti veliký zájem.

Cíl 8: Definovat základní cíle pro návrh Souboru opatření na národní úrovni pro zlepšení přístupnosti elektronických dokumentů

Jakmile budou definovány základní potřeby přístupnosti elektronických dokumentů a budou známa základní pravidla, která by měla být dodržena a postupy, jak jich docílit, bude vhodné sestavit plán opatření na národní úrovni. Ten stanoví harmonogram promítnutí principů přístupnosti dokumentů nejen do legislativy, ale především i do nové komplexní metodiky.

Cíl 9: Popularizovat potřebu přístupnosti dokumentů a dělat osvětu mezi všemi cílovými skupinami

Většina problémů s elektronickými dokumenty pramení z neznalosti úřadů i uživatelů, což je bohužel obecný problém eGovernmentu. Je nepochybně nutné popularizovat problematiku přístupnosti elektronických dokumentů a snažit se dát alespoň základní informace a principy co nejširšímu okruhu zájemců, ať už ze sektoru veřejné správy, komerčního sektoru, nebo naopak ve vztahu ke klientům veřejné správy a příjemcům dokumentů.

 
Přístupnost dokumentů je projektem MV ČR a IIO a dalších partnerů
© 2010 Iniciativa informatiky pro občany